Rowaçlygyň Watany — Türkmenistanyň ykdysadyýetini sanly ulgama geçirmegiň tapgyrlary

16.01.2019

2019-njy ýylyň 15-nji ýanwary. Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşini üpjün etmek boýunça möhüm wezipelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasyny amala aşyrmagyň esasy ugurlaryň biri bolup durýandygyny aýdyp, ýolbaşçylar düzümine birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Giňişleýin

Ýurdumyzyň ykdysady rowaçlygy durmuş abadançylygynyň derejesine baglydyr

14.01.2019

2019-njy ýylyň 11-nji ýanwarynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet ykdysady we durmuş syýasatynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, täze taslamalara hem-de milli maksatnamalary amala aşyrmak boýunça möhüm wezipelere seredildi, birnäçe resminamalar kabul edildi.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

09.01.2019

2019-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy bilen paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy hem-de ony mundan beýläk-de binagärlik we düzümleýin taýdan ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy. Şol taslamalar maýa goýum-gurluşyk maksatnamasynyň çäklerinde işlenip taýýarlanyldy.

Giňişleýin

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany

08.01.2019

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky ähli türkmen halkyny “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” diýlip yglan edilen 2019-njy ýylyň ýetip gelmegi bilen mähirli gutlap, “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” ýylynda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň has-da berkemegini hem-de her bir türkmen maşgalasyna egsilmez bagt, rysgal, döwlet we bereket arzuw edýär!

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi ösüşleriň täze sepgitlerine alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan tutumly işleri rowaç bolsun!

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

08.01.2019

2019-njy ýylyň 7-nji ýanwary. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze, 2019-njy ýylda ilkinji wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk pudagyna gözegçilik edýän orunbasary hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar.

Giňişleýin

123öňe»