Makalalar

DÖWREBAP IŞLER

17.06.2021 Ýurdumyzda alnyp barylýan ykdysady syýasatda maliýe-bank ulgamyna möhüm oryn degişli bolup, onuň wezipeleri halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynyň arasynda pul  görnüşindäki serişdeleriň netijeli paýlanylmagyny… Giňişleýin »DÖWREBAP IŞLER

BAGTYÝARLYK MEKANY

11.05.2021 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ak şäherimiz Aşgabady dünýäniň iň gözel, ekologiýa taýdan arassa, ýaşamak üçin oňaýly, gülläp ösýän bagy-bossanly… Giňişleýin »BAGTYÝARLYK MEKANY